توضیحات

Optimize Your Operating Room Scheduling with opHIS

Maximize efficiency, reduce idle time, and improve patient outcomes with our innovative operating room scheduling software, opHIS. Our solution uses advanced mixed-integer programming (MIP) technology to optimize scheduling for your hospital or healthcare facility.

Key Strengths:

 • Two-Tier Scheduling Approach: Our unique approach breaks down the scheduling problem into two sections, allowing for faster solution times and more efficient scheduling.
 • Time-Interval Optimization: By dividing the scheduling horizon into smaller timeframes of 6 hours each, we achieve optimized scheduling and minimize idle time.
 • Real-Time Resource Allocation: opHIS determines the sequence, start times, and resource assignments (operating rooms, surgeons, equipment) for each procedure, ensuring that all resources are utilized efficiently.
 • Fast Solution Times: Despite the complexity of the problem, our method generates efficient solutions in a remarkably short time, allowing you to make informed decisions quickly.
 • Improved Patient Outcomes: By reducing idle time in the operating room, opHIS can help improve patient outcomes and surgeon satisfaction.
 • Scalability: opHIS is designed to accommodate large numbers of procedures and resources, making it suitable for hospitals of all sizes.

Experience the Benefits of Efficient Operating Room Scheduling with opHIS

With opHIS, you can:

 • Reduce idle time and increase utilization rates
 • Improve patient outcomes and satisfaction
 • Enhance surgeon satisfaction and productivity
 • Streamline scheduling processes and reduce administrative burdens
 • Make data-driven decisions with real-time reporting and analytics

Try opHIS today and discover a more efficient and effective way to manage your operating room scheduling.

برنامه ریزی اتاق عمل خود را با opHIS بهینه کنید

با نرم افزار نوآورانه زمان بندی اتاق عمل ما، opHIS، کارایی را به حداکثر برسانید، زمان بیکاری را کاهش دهید، و نتایج بیمار را بهبود بخشید. راه حل ما از فناوری پیشرفته برنامه نویسی عدد صحیح مختلط (MIP) برای بهینه سازی زمان بندی برای بیمارستان یا مرکز مراقبت های بهداشتی شما استفاده می کند.

نقاط قوت کلیدی:

رویکرد زمان‌بندی دو لایه: رویکرد منحصربه‌فرد ما، مسئله زمان‌بندی را به دو بخش تقسیم می‌کند و امکان زمان‌بندی سریع‌تر راه‌حل و زمان‌بندی کارآمدتر را فراهم می‌کند.
بهینه‌سازی بازه زمانی: با تقسیم افق زمان‌بندی به بازه‌های زمانی کوچک‌تر هر کدام 6 ساعت، به زمان‌بندی بهینه‌شده دست می‌یابیم و زمان بیکاری را به حداقل می‌رسانیم.
تخصیص منابع در زمان واقعی: opHIS توالی، زمان شروع، و تخصیص منابع (اتاق عمل، جراح، تجهیزات) را برای هر روش تعیین می کند و اطمینان حاصل می کند که از همه منابع به طور موثر استفاده می شود.
زمان حل سریع: علیرغم پیچیدگی مشکل، روش ما راه حل های کارآمدی را در زمان بسیار کوتاهی ایجاد می کند و به شما امکان می دهد به سرعت تصمیمات آگاهانه بگیرید.
بهبود نتایج بیمار: با کاهش زمان بیکاری در اتاق عمل، opHIS می تواند به بهبود نتایج بیمار و رضایت جراح کمک کند.
مقیاس پذیری: opHIS برای گنجاندن تعداد زیادی از روش ها و منابع طراحی شده است و آن را برای بیمارستان ها در هر اندازه مناسب می کند.

مزایای برنامه ریزی اتاق عمل کارآمد را با opHIS تجربه کنید

با opHIS، می توانید:

کاهش زمان بیکاری و افزایش نرخ بهره برداری
بهبود نتایج و رضایت بیمار
افزایش رضایت و بهره وری جراح
فرآیندهای برنامه ریزی را ساده کنید و بار اداری را کاهش دهید
تصمیمات مبتنی بر داده را با گزارش و تجزیه و تحلیل در زمان واقعی اتخاذ کنید

امروز opHIS را امتحان کنید و یک راه کارآمدتر و موثرتر برای مدیریت برنامه ریزی اتاق عمل خود بیابید.

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما