بانک خصوصی

بانک خصوصی  چیست ؟

 

بانک‌های خصوصی، بانک‌هایی هستند که تحت مالکیت اشخاص حقیقی یا شرکاء عمومی با محدودیت اختیارات فعالیت می‌کنند. در ایران بانک‌های خصوصی به موجب قانون و با عنایت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۸۶) قانون سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و بر اساس مقررات مربوطه تأسیس می‌‌گردد و می‌‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما