سلامت

تعریف سلامتی

 

سلامت به تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی افراد که با توجه به ابعاد گسترده این تعریف، اهمیت این موهبت الهی هرچه بیشتر نمایان می‌گردد.

ارتقای سلامت به مفهوم توانمندسازی مردم در شناخت عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی، اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای بهداشتی بوده و در نتیجه رعایت شیوه زندگی سالم را متذکر می‌گردد. عوامل موثر بر سلامتی به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:

  • عوامل و شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی جامعه
  • خدمات بهداشتی ‌درمانی و کیفیت ارائه آن ها
  • شیوه زندگی و رفتارهای بهداشتی
صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما