شرکت های بیمه

شرکت های بیمه 

 

شرکت بیمه شرکتی است که تامین کننده بخشی از نیازهای ضروری است که ممکن است، فعلا مورد توجه نباشند، اما با گذشت عمر یا وقوع حوادثی ناگوار به شدت مورد توجه قرار می گیرند و مهم می شوند. واژه بیمه از یک کلمه‌ هندی یا اردو با عنوان"بیما" ریشه می گیرد. منظور دقیق و مستقیم از بیمه و بیمه کردن این است که جان و مال آدمی از جهات مختلفی تضمین شود و در صورت وقوع حوادثی ناگوار، مسئولیت آن متوجه شرکت بیمه گزار باشد. بدیهی است که برای استفاده از مزایای بیمه باید هزینه ای را به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت کنید تا در هنگام نیاز بتوانید خسارت دریافت کنید. بسته به نوع بیمه ای که دنبال آن هستید، پرداخت حق بیمه ممکن است به صورت سالانه یا ماهانه باشد. انواع مختلف بیمه در ایران وجود دارد، که می توانید از آنها استفاده کنید.

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما